Học phí

Học thử ₫400.000 (buổi)
Ưu đãi tập thử ₫500.000 cho 3 tuần tập đầu tiên
Học phí 1 tháng ₫1.500.000
Học phí 3 tháng ₫3.000.000
Học phí 6 tháng ₫5.000.000
Thẻ học cho 10 buổi ₫2.000.000
Thẻ học cho 25 buổi ₫4.000.000